» Bảng thống kê chu kỳ giải đặc biệt

Thống kê chu kỳ loto 2 số giải biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 0 ngày 58 ngày
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 14 ngày 57 ngày
Đầu 2 ra ngày 16-09-2023 (11724) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 2 ngày 53 ngày
Đầu 3 ra ngày 12-09-2023 (73132) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 6 ngày 54 ngày
Đầu 4 ra ngày 31-08-2023 (73040) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 18 ngày 66 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 5 ngày 40 ngày
Đầu 6 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 1 ngày 52 ngày
Đầu 7 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 10 ngày 41 ngày
Đầu 8 ra ngày 03-09-2023 (31186) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 15 ngày 54 ngày
Đầu 9 ra ngày 14-08-2023 (16893) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 35 ngày 46 ngày
2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ cuốiMax gan
Đầu 0 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 3 ngày 46 ngày
Đầu 1 ra ngày 04-09-2023 (08811) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 14 ngày 58 ngày
Đầu 2 ra ngày 14-09-2023 (59722) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-08-2023 (82843) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 24 ngày 60 ngày
Đầu 4 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 0 ngày 51 ngày
Đầu 5 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 1 ngày 45 ngày
Đầu 6 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 10 ngày 42 ngày
Đầu 7 ra ngày 05-09-2023 (06367) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 13 ngày 44 ngày
Đầu 8 ra ngày 11-09-2023 (63768) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 7 ngày 40 ngày
Đầu 9 ra ngày 06-09-2023 (15269) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 12 ngày 42 ngày
3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổngMax gan
Đầu 0 ra ngày 24-08-2023 (57973) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 25 ngày 42 ngày
Đầu 1 ra ngày 17-09-2023 (22365) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 1 ngày 63 ngày
Đầu 2 ra ngày 15-09-2023 (13720) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 3 ngày 52 ngày
Đầu 3 ra ngày 08-09-2023 (13676) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 10 ngày 67 ngày
Đầu 4 ra ngày 18-09-2023 (43104) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 0 ngày 45 ngày
Đầu 5 ra ngày 13-09-2023 (56650) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 5 ngày 43 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-09-2023 (11724) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 2 ngày 62 ngày
Đầu 7 ra ngày 09-09-2023 (35252) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 9 ngày 52 ngày
Đầu 8 ra ngày 02-09-2023 (06380) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 16 ngày 44 ngày
Đầu 9 ra ngày 20-08-2023 (92009) đến 2023-09-19 vẫn chưa ra là 29 ngày 53 ngày
Bình luận